Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Kwiatkowski

Porady prawne K ancelaria Adwokacka adwokata Jacka Kwiatkowskiego zajmuje się pomocą prawną polegającą na reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi, obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Podstawami funkcjonowania Kancelarii są wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług prawniczych i zasady Kodeksu Etyki Adwokackiej, a w tym przede wszystkim rzetelność i tajemnica adwokacka. Każdy Klient traktowany jest indywidualnie. Przed przyjęciem sprawy zawsze następuje informacja o szansach na jej wygranie. Zlecone sprawy są prowadzone z dużym zaangażowaniem, gdyż ochrona interesów Klienta powinna być dla adwokata wartością nadrzędną.

Adwokat Jacek Kwiatkowski jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorką jego pracy magisterskiej była śp. prof. dr hab. Zofia Świda. Był aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Adwokat Jacek Kwiatkowski został wpisany do Rejestru Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Zna język niemiecki.

Kancelaria Adwokacka adwokata Jacka Kwiatkowskiego specjalizuje się w:

Prawo karne

Prawo karne

Zajmuję się sprawami karnymi. Jestem obrońcą w postępowaniu przygotowawczym, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach karnych i karnych-skarbowych. Podejmuję się także obrony w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu w sprawach nieletnich. Reprezentuję oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym, jak również reprezentuję oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 • szczegółowa oferta


  • obrona w postępowaniu przygotowawczym, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach karnych i karnych-skarbowych

  • obrona w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe

  • obrona w postępowaniu wykonawczym

  • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich

  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym

  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych obejmuje reprezentację przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Oferuję prowadzenie windykacji należności oraz doradztwo prawne z zakresu prawa handlowego, budowlanego, transportowego, celnego i o ochronie konkurencji i konsumentów. Uczestniczę w prowadzeniu negocjacji handlowych i mediacji gospodarczych. Przygotowuję dokumenty prawne, m.in. takie jak: umowy, statuty, porozumienia. Zajmuję się rejestracją, łączeniem, podziałem, przekształceniem, rozwiązywaniem i likwidacją spółek prawa handlowego.

 • szczegółowa oferta


  • doradztwo prawne i ogólne konsultacje

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

  • przygotowywanie dokumentów prawnych: statutów, umów, porozumień, dokumentacji patentowej i praw autorskich oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem firmy

  • prowadzenie negocjacji handlowych i mediacji gospodarczych

  • windykacja należności

  • rejestracja, łączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego

  • prawo budowlane

  • prawo transportowe

  • prawo celne

  • prawo o ochronie konkurencji i konsumentów

Nieruchomości

Nieruchomości

Prowadzę sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej i z zakresu prawa rzeczowego, w tym m.in. o: ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości. Reprezentuję klientów w sprawach wieczystoksięgowych, w tym m.in. o: wpisanie właściciela do księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej, ustanowienie hipoteki. Podejmuję się obsługi prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Przygotowuję i opiniuję umowy związane z obrotem nieruchomościami.

 • szczegółowa oferta


  • ustanowienie drogi koniecznej

  • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z obrotem nieruchomościami

  • zasiedzenie nieruchomości

  • zniesienie współwłasności nieruchomości

  • założenie księgi wieczystej

  • uzgodnienie treści księgi wieczystej

  • hipoteka

  • obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Specjalizuję się m.in. w zakresie prawa rodzinnego. Reprezentuję klientów w sprawach o: rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie kontaktów rodziców z dziećmi, alimenty, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa.

 • szczegółowa oferta


  • rozwód

  • separacja

  • ustalenie nieistnienia małżeństwa

  • unieważnienie małżeństwa

  • ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi

  • ustalenie sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej

  • ustalenie wysokości alimentów

  • podział majątku wspólnego

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej

  • ustanowienie umownego ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami

  • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego udzielam porad prawnych i reprezentuję klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności, o zachowek, oraz udzielam pomocy przy sporządzeniu testamentu.

 • szczegółowa oferta


  • pomoc przy sporządzaniu testamentów

  • stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia z ustawy i z testamentu

  • podział majątku spadkowego

  • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

  • zachowek

  • wykonanie zapisu lub polecenia

  • odpowiedzialność za długi spadkowe

  • dział spadku

  • umowy dotyczące spadku

  • zrzeczenie się dziedziczenia

  • zbycie spadku

Prawo pracy

Prawo pracy

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa pracy. Reprezentuję pracodawców i pracowników w postępowaniu pozasądowym i sądowym. Występuję jako pełnomocnik m.in. w sprawach o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, w sprawach o odszkodowanie w związku z mobbingiem, o przywrócenie do pracy i o sprostowanie śœwiadectwa pracy. Sporządzam i weryfikuję umowy o pracę, porozumienia w zakresie rozwiązania umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, œświadectwa pracy, występuję z wnioskami o egzekucję roszczeń z zakresu prawa pracy (np. wynagrodzeń, dodatku za urlop, nadgodziny, wynagrodzenie za czas niezdolnoœci do pracy).

 • szczegółowa oferta


  • sporządzanie oraz weryfikacja umów o pracę i umów rozwiązujących określony stosunek prawny/ sporządzanie oraz weryfikacja umów związanych z prawem pracy

  • egzekwowanie lub odparcie roszczeń wynikających z umowy o pracę

  • sprawdzanie świadectw pracy

  • egzekwowanie roszczeń z zakresu prawa pracy (np. płaca, wynagrodzenie, urlop, nadgodziny, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy)

  • porady w zakresie niezdolności do pracy, odszkodowań związanych z wypowiedzeniem, upomnień, umowy o pracę, świadectwa pracy, dyskryminacji, roszczeń związanych z dochodem, urlopu i zasiłku wychowawczego, wypowiedzenia, mobbingu, ochrony pracującej kobiety w ciąży, zbiorowego układu pracy, urlopu, przeniesienia itd.

  • reprezentacja pracodawców i pracowników w postępowaniu pozasądowym i sądowym (reprezentacja przed sądem pracy)

Odszkodowania

Odszkodowania

Zajmuję się odszkodowaniami i zadoœśćuczynieniami. Reprezentuję klientów w sprawach o odszkodawania za szkody wynikłe ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem majątkowym i osobowym, w tym m.in.: szkody komunikacyjne, kradzieżowe, pożarowe i zalaniowe, sprawy o zadośœćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia za doznaną krzywdę, sprawy o roszczenia na ułatwienie poszkodowanemu wykonywania nowego zawodu, jeżeli ten stał się inwalidą, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częœciowo zdolnośœć do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby (renta), sprawy o zadoœśćuczynienie za œśmierć osoby najbliższej, o odszkodowanie za szkody powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, sprawy o roszczenia z tytułu naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady w zakupionym produkcie bądŸź dzięki Ÿźle wykonanej usłudze, sprawy o roszczenia z tytułu naprawienia szkody poniesionej wskutek uchylania się od zawarcia umowy przedwstępnej, sprawy o roszczenia za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie jej przewozu, także o roszczenia za szkody z tytułu czynu niedozwolonego, za szkody spowodowane przez małoletnich, za wypadek przy pracy, sprawy o zadoœśynienie za naruszenie dobra osobistego i sprawy o zadoœśćuczynienie za zmarnowany urlop przeciwko firmie turystycznej.

 • szczegółowa oferta


  • za szkodę wynikłą ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem majątkowym i osobowym, w tym m.in.: szkodę komunikacyjną, kradzieżową, pożarową i zalaniową

  • i zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia za doznaną krzywdę

  • na ułatwienie poszkodowanemu wykonywania nowego zawodu, jeżeli ten stał się inwalidą

  • jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby (renta)

  • za śmierć osoby najbliższej

  • za szkody powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

  • z tytułu naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady w zakupionym produkcie bądź dzięki źle wykonanej usłudze

  • z tytułu naprawienia szkody poniesionej wskutek uchylania się od zawarcia umowy przedwstępnej

  • za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie jej przewozu

  • za szkody z tytułu czynu niedozwolonego

  • za szkody spowodowane przez małoletnich

  • za wypadek przy pracy

  • i zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego

  • i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop przeciwko firmie turystycznej

Siedziba główna - Opole


Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jacek Kwiatkowski

45-064 Opole
ul. Damrota 8
668 777 676
opole@adwokatkwiatkowski.pl

Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
NIP: 754-275-02-21

Konto:
- dla wpłat z Polski: 46 1050 1504 1000 0090 9240 2982
- dla wpłat zza granicy: PL 46 1050 1504 1000 0090 9240 2982; SWIFT: INGBPLPW